• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Kişisel Verilerin Korunması

Tüpkapında
Hüseyin Yanık Ev Tipi Tüp Tüpgaz Sipariş Aracılık Hizmetleri 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Tüpkapında Hüseyin Yanık Ev Tipi Tüp Tüpgaz Sipariş Aracılık Hizmetleri (“Firma”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Firma olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Firma ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Firmamız tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, anlaşmalı bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Firmamız ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Firma hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Firmamızı veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Firmamızın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Firmamızın ve Firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Firmamız tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Firmamıza ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Firmamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Firmamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu Madde 5 ve Madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Firmamızın, ürün ve hizmetlerinin sunulması sırasında anlaşmalı bayilerimiz başta olmak üzere çeşitli iş ortakları ile çalışmaktadır. Müşterilerimiz tarafından doğrudan anlaşmalı bayilerimizle paylaşılan kişisel veriler kural olarak tarafımıza ilgili sistemlerde saklanmak üzere iletilmekte olup Firmamızın söz konusu kişisel verilere herhangi bir şekilde erişimi bulunmamaktadır. Firmamız, bu durumlarda KVK Kanunu’nda tanımlandığı şekli ile “veri işleyen” olarak kişisel verileri anlaşmalı bayileri adına saklayacak ve kişisel veriler üzerinde bizzat herhangi bir işlem gerçekleştirmeyecektir. Söz konusu verilerin Firmamıza aktarılması ve Firmamız tarafından kullanılmasına yönelik olarak müşterilerimiz tarafından KVK Kanunu’nda belirtilen şekilde bir açık rıza verilmesi halinde ise anlaşmalı bayilerimizle paylaşılan kişisel veriler Firmamız tarafından açık rıza kapsamında öngörülen şekilde işlenmek üzere Firmamıza iletilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,Firmamızın ve Firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Firmamız tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Firmamıza ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Firmamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Firmamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Tüpkapında Hüseyin Yanık Ev Tipi Tüp Tüpgaz Sipariş Aracılık Hizmetleri (“Firma”) , hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Firmaca sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Firmamızın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu Madde 5 ve Madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Madde 11’de Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Firmamıza iletmeniz durumunda Firmamız talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Firmamız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu Madde 13/1 gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerlee i Firmamıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Firmamıza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Firmamıza KVK Kanunu Madde 11 kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Başvuru Formu ve Dilekçe imzalı bir nüshasını “Mevlana Mahallesi, No:27/D Bornova  İzmir / Türkiye” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden Yada Posta Yolu iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ve dilekçenizi huseyin.yanik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Tüpkapında Hüseyin Yanık Ev Tipi Tüp Tüpgaz Sipariş Aracılık Hizmetleri 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam31
Toplam Ziyaret85470
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.76645.7895
Euro6.35976.3852
Hava Durumu
Saat